Our website uses cookies. Find out more

Rotate your phone

Once that’s done you’ll be able to experience the CensusAtSchool website perfectly.

Cé Muid

An Tionscadal

Is tionscnamh é CensusAtSchool atá dírithe ar litearthacht staitistiúil i scoileanna a fheabhsú agus feasacht a mhéadú maidir le tábhacht an daonáirimh náisiúnta agus na sonraí staitistiúla náisiúnta. Tugann an suíomh gréasáin deis do scoláirí ceistneoir gairid ar líne a chomhlánú agus anailís a dhéanamh ar thorthaí an ranga.

Foilsítear ceistneoir nua gach fómhar agus tá rannóga ar an suíomh gréasáin ina bhfuil ábhar tacaíochta/acmhainní d’ábhair éagsúla.

Is tionscadal comhoibritheach é CensusAtSchool idir Scoilnet – tairseach na Roinne Oideachais agus Scileanna do mhúinteoirí agus scoileanna in Éirinn – an Phríomh-Oifig Staidrimh agus foireann Forbartha Matamaitice SFGM.

Bhíothas in ann leanúint leis an tionscadal Census at School Ireland a bhuí le rannpháirtíocht Dominic Martignetti ag a raibh saineolas teicniúil agus taithí ag obair leis an mbuntionscadal sa Ríocht Aontaithe a bhí ríthábhachtach.

Stair an Tionscadail

Thosaigh an Royal Statistical Society Centre for Statistical Education (RSSCSE) an tionscadal Census at School sa bhliain 2000 i gcomhar leis an Oifig Náisiúnta Staidrimh sa Ríocht Aontaithe. Bhain an tionscadal, a bhí le reáchtáil aon bhliain amháin, le daonáireamh 2001 na Ríochta Aontaithe. Úsáideann na tuairisceáin ó cheistneoirí 1-8 ar shuíomh gréasáin reatha Census At School sonraí ó scoláirí sa Ríocht Aontaithe toisc nár thosaigh an tionscadal in Éirinn go dtí 2009.

Tá an tionscadal ar bun i roinnt tíortha eile anois freisin agus déantar na leasuithe cuí chun cultúr agus traidisiúin áitiúla a léiriú. Áirítear leo siúd: An Astráil, Ceanada, an tSeapáin, an Nua-Shéalainn, Queensland agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Príobháideachas

Rinne na comhpháirtithe atá i mbun CensusAtSchool.ie machnamh cúramach ar cheist an phríobháideachais agus rúndacht na sonraí:

  • Ní scaoilfear na sonraí chun sochair tráchtála ná chun leas aon chomhlachta sheachtraigh.
  • Is éard is cuspóir don tionscadal acmhainn shaibhir oideachais a sholáthar do mhúinteoirí agus do scoláirí araon chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar fhoghlaim staitistiúil.
  • Cinntítear neamhainmníocht aonair toisc nach bhfuil ainmneacha ar na ceistneoirí a chuireann rannpháirtithe aonair isteach.
  • Tá rannpháirtíocht na scoláirí aonair deonach.
  • Tá rochtain ar thorthaí ranga teoranta. Nuair a chláraíonn múinteoirí don tionscadal ar dtús, seoltar pasfhocal chucu a ligeann dóibh rochtain a fháil ar achoimre de thorthaí a ranga. Bíonn na torthaí sin ar fáil i bhfoirm scarbhileoige agus ní bhíonn ainmneacha na scoláirí ná aitheantóirí ranga ná scoile iontu.
  • Ní úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear ó scoláirí ach amháin do chuspóirí oideachais.

Déantar criptiú ar shonraí a chuirtear faoi bhráid na Príomh-Oifige Staidrimh le haghaidh anailís dheireadh na bliana agus déantar na sonraí a aistriú go slán ach Cliaint SFTP a úsáid. Tugann an Phríomh-Oifig Staidrimh aird ar do chearta príobháideachais phearsanta agus caithfear le haon eolas pearsanta a sholáthraíonn tú don Phríomh-Oifig leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, agus cloífear go hiomlán le prionsabail an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (an GDPR).